Disclaimer

Gebruik van deze website en informatieverstrekking m.b.t. projecten

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Coöperatie Kennemer Kracht zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Coöperatie Kennemer Kracht niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Coöperatie Kennemer Kracht garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Coöperatie Kennemer Kracht wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Coöperatie Kennemer Kracht links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Coöperatie Kennemer Kracht worden aanbevolen. Coöperatie Kennemer Kracht aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Coöperatie Kennemer Kracht niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.kennemerkracht.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken

Coöperatie Kennemer Kracht behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coöperatie Kennemer Kracht of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatie projecten

Indien voor bijvoorbeeld projecten (online) brochures of ander materiaal wordt gemaakt en gepubliceerd, is dat onder voorbehoud van eventuele informatie waarvan de actualiteit door diverse oorzaken achterhaald kan zijn. Hiervoor is Coöperatie Kennemer Kracht niet verantwoordelijk te maken.

Wijzigingen

Coöperatie Kennemer Kracht behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.